آشنایی با Ivan Efimovich Orlov آشنایی با ایوان ارلف آشنایی با ایوان اورلوف

ایوان ارلف

(1886 – 1936)
همچنین شناخته شده با: ایوان اورلوف
برابر انگلیک (انگلیسی): Ivan Efimovich Orlov

انبازی‌ها:

Orlov's 1928 paperOrlov's 1928 paper
1928
داتار
ایوان ارلف