کورت گودل

(1906 – 1978)
همچنین شناخته شده با: Godel گودل
برابر انگلیک (انگلیسی): Godel Gödel Kurt Godel Kurt Gödel

انبازی‌ها:

گسترش‌ها
Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls
1930
داتار
Über die Vollständigkeit des Logikkalküls
1929
داتار
An Interpretation of the Intuitionistic Propositional Calculus
1933
داتار