رده‌ها فرزانه/فرزانگان

لودویگ ویتگنشتاین

(1889 – 1951)
همچنین شناخته شده با: ویتگنشتاین
برابر انگلیک (انگلیسی): Ludwig Wittgenstein Wittgenstein

انبازی‌ها:

گسترش‌ها
Tractatus Logico-Philosophicus
Philosophical Investigations