آشنایی با Stewart Shapiro آشنایی با استوارت شپیرو

استوارت شپیرو

برابر انگلیک (انگلیسی): Stewart Shapiro

انبازی‌ها:

Thinking about MathematicsThinking about Mathematics
2000
داتار
استوارت شپیرو