پنداشت ارستو از هستی

همچنین شناخته شده با: وجود نزد ارسطو
برابر انگلیک (انگلیسی): Aristotle's Notion of Existence