آشنایی با Begründung Einer Strengen implikation چیست؟ آشنایی با Justification Strict implication چیست؟

Justification Strict implication

(1956)
برابر انگلیک (انگلیسی): Begründung Einer Strengen implikation

دست‌اندرکاران:

Begründung Einer Strengen implikation
ویلهلم آکرمان
(1896 – 1962)

جستارهای پیونددار گویایی‌های بستگی