رده‌ها نبیگ

گویایی برای دانش رایانش

(2018)
همچنین شناخته شده با: منطق برای علوم رایانه
برابر انگلیک (انگلیسی): Logics for Computer Science, Classical and Non-Classical

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها