بررسی دقیقی بر منطق نمادین, بررسی رزینی بر گویایی نمادین, A Survey of Symbolic Logic

نبیگ

بررسی رزینی بر گویایی نمادین

(1918)
 بررسی رزینی بر گویایی نمادین

دست‌اندرکاران:

A Survey of Symbolic Logic
Clarence Irving Lewis
(1883 – 1964)