رده‌ها نوشتار

A Completeness Theorem in Modal Logic

(1959)
برابر انگلیک (انگلیسی): A Completeness Theorem in Modal Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Saul Kripke
سول کریپکی
(1940 – present)

جستارهای پیونددار گویایی شونی