رده‌ها نبیگ

بردیدی از گویایی نماتکین

(1918)
همچنین شناخته شده با: بررسی دقیقی بر منطق نمادین
برابر انگلیک (انگلیسی): A Survey of Symbolic Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها