آشنایی با اصل موضوع هم مصداقی چیست؟ آشنایی با اصل موضوع هم‌مصداقی چیست؟ آشنایی با Axiom of Extensionality چیست؟ آشنایی با اصل موضوع تساوی چیست؟ آشنایی با اصل گسترش چیست؟ آشنایی با بنداشت اُستَنِشیگی چیست؟

پیش‌نیازها نگره‌ی هنگرد

بنداشت اُستَنِشیگی

همچنین شناخته شده با: اصل موضوع هم‌مصداقی اصل موضوع تساوی اصل گسترش
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of Extensionality

مانه [=ایده]

این بنداشت [=اصل] می‌استاتد [=بیان می‌کند] که دو هنگرد [=مجموعه] هموگ [=مساوی] هستند اگر بن‌پارهای [=عناصر] یکسانی داشته باشند، به سخن دیگر، آنها در استنش [=مصداق] هموگ هستند، پادیسته [=درمقابل] با هموگی در درتنش [=مفهوم]. این بنداشت نشان می‌دهد نگره‌ی هنگرد با درونمایه [=محتوای] هنگردها سروکار دارد، نه بِگِرت‌هایی [=مفهوم‌هایی] که آنها را می‌دیسند [=شکل می‌دهند].

هِدارش [=تعریف] ۱

دو هنگرد هموگ هستند اگر بن‌پارهای یکسانی داشته باشند.

دیسه‌ای
∀𝐴 ∀𝐵 [∀𝑥(𝑥∈𝐴⇔𝑥∈𝐵) ⇒𝐴=𝐵]
∀A ∀B [∀x(x∈A⇔x∈B) ⇒A=B]