آشنایی با Cooper Harold Langford آشنایی با کوپر هارولد لانگفورد

کوپر هارولد لانگفورد

(1895 – 1964)
برابر انگلیک (انگلیسی): Cooper Harold Langford

انبازی‌ها:

Symbolic LogicSymbolic Logic
1932
داتار
کوپر هارولد لانگفورد
داتار
کلارنس ایروینگ لوییس