آشنایی با Relevance logic چیست؟ آشنایی با Relevance logics چیست؟ آشنایی با Relevant logic چیست؟ آشنایی با Relevant logics چیست؟ آشنایی با منطق ربط چیست؟ آشنایی با منطق های ربط چیست؟ آشنایی با منطق‌های ربط چیست؟ آشنایی با گویایی بستگی چیست؟ آشنایی با گویایی های بستگی چیست؟ آشنایی با گویایی‌های بستگی چیست؟

تاریخچه و فرگشت

گویایی‌های بستگی

همچنین شناخته شده با: منطق ربط منطق‌های ربط گویایی بستگی گویایی‌های بستگی
برابر انگلیک (انگلیسی): Relevance logic Relevance logics Relevant logic Relevant logics

مانه

راژمان‌های گویایی بستگی[=منطق ربط]، راژمان‌های گویایی ناکلاسیک هستند که برای دوری جستن از پارادخش‌های [=پارادکس‌های] درتاهش مادی و درتاهش سخت‌گیر پدید آمده‌اند.


نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها گویایی R گویایی E گویایی B بُرش درتاهش گویایی R