تاریخچه و فرگشت

گویایی‌های بستگی

همچنین شناخته شده با: منطق ربط منطق‌های ربط گویایی بستگی گویایی‌های بستگی
برابر انگلیک (انگلیسی): Relevance logic Relevance logics Relevant logic Relevant logics

مانه

سامانه‌های گویایی بستگی[=منطق ربط]، سامانه‌های گویایی ناآموزگاهی هستند که برای دوری جستن از پارادخش‌های [=پارادکس‌های] درتاهش ماتکی و درتاهش سخت‌گیر پدید آمده‌اند.


نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها گویایی R گویایی E گویایی B بُرش درتاهش گویایی R