آشنایی با Modal Logics between S4 and S5 چیست؟ آشنایی با منطق موجهات بین S4 و S5 چیست؟ آشنایی با منطق های موجهات بین S4 و S5 چیست؟ آشنایی با منطق‌های موجهات بین S4 و S5 چیست؟ آشنایی با گویایی مدی بین S4 و S5 چیست؟ آشنایی با گویایی های مدی بین S4 و S5 چیست؟ آشنایی با گویایی‌های مدی بین S4 و S5 چیست؟

پیش‌نیازها گویایی مدی
رده‌ها نوشتار

گویایی‌های مدی بین S4 و S5

(1959)
همچنین شناخته شده با: منطق‌های موجهات بین S4 و S5
برابر انگلیک (انگلیسی): Modal Logics between S4 and S5

دست‌اندرکاران:

Modal Logics between S4 and S5
مایکل دامت
(1925 – 2011)

جستارهای پیونددار گویایی مدی گزاره‌ای