آشنایی با On Certainty چیست؟ آشنایی با در باب یقین چیست؟ آشنایی با درباره تاشتیگ چیست؟

رده‌ها کاربر

درباره تاشتیگ

(1960)
همچنین شناخته شده با: در باب یقین
برابر انگلیک (انگلیسی): On Certainty

دست‌اندرکاران: