گویایی آزاد افزوده

همچنین شناخته شده با: منطق آزاد مثبت
برابر انگلیک (انگلیسی): Positive Free Logic