آشنایی با Semantical Considerations on Modal Logic چیست؟

رده‌ها نوشتار

Semantical Considerations on Modal Logic

(1963)
برابر انگلیک (انگلیسی): Semantical Considerations on Modal Logic

دست‌اندرکاران:

Semantical Considerations on Modal Logic
سول کریپکی
(1940 – present)

جستارهای پیونددار گویایی مدی