رده‌ها نوشتار

Semantical Considerations on Modal Logic

(1963)
برابر انگلیک (انگلیسی): Semantical Considerations on Modal Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Saul Kripke
سول کریپکی
(1940 – present)

جستارهای پیونددار گویایی شونی