آشنایی با Symbolic Logic چیست؟ آشنایی با منطق نمادین چیست؟ آشنایی با گویایی نمادین چیست؟

رده‌ها نبیگ

گویایی نمادین

(1932)
همچنین شناخته شده با: منطق نمادین
برابر انگلیک (انگلیسی): Symbolic Logic

دست‌اندرکاران:

جستارهای پیونددار گویایی مدی