پیش‌نیازها نگره‌ی هنگرد

بنداشت اُستَنِشیگی

همچنین شناخته شده با: اصل موضوع هم‌مصداقی اصل موضوع تساوی اصل گسترش
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of Extensionality

مانه [=ایده]

این بنداشت [=اصل] می‌استاتد [=بیان می‌کند] که دو هنگرد [=مجموعه] هموگ [=مساوی] هستند اگر بن‌پارهای [=عناصر] یکسانی داشته باشند، به سخن دیگر، آنها در استنش [=مصداق] هموگ هستند، پادیسته [=درمقابل] با هموگی در درتنش [=مفهوم]. این بنداشت نشان می‌دهد نگره‌ی هنگرد با درونمایه [=محتوای] هنگردها سروکار دارد، نه بِگِرت‌هایی [=مفهوم‌هایی] که آنها را می‌دیسند [=شکل می‌دهند].

ویمند [=تعریف] ۱

دو هنگرد هموگ هستند اگر بن‌پارهای یکسانی داشته باشند.

دیسه‌ای
∀𝐴 ∀𝐵 [∀𝑥(𝑥∈𝐴⇔𝑥∈𝐵) ⇒𝐴=𝐵]
∀A ∀B [∀x(x∈A⇔x∈B) ⇒A=B]