آشنایی با Thinking about Mathematics چیست؟ آشنایی با اندیشیدن درباره مزداهی چیست؟ آشنایی با تفکر در باب ریاضیات چیست؟

رده‌ها نبیگ

اندیشیدن درباره مزداهی

همچنین شناخته شده با: تفکر در باب ریاضیات
برابر انگلیک (انگلیسی): Thinking about Mathematics

دست‌اندرکاران: