آشنایی با Alfred North Whitehead آشنایی با آلفرد نورث وایتهد

آلفرد نورث وایتهد

(1861 – 1947)
برابر انگلیک (انگلیسی): Alfred North Whitehead

انبازی‌ها:

Principia MathematicaPrincipia Mathematica
1910
داتار
آلفرد نورث وایتهد
داتار
برتراند راسل