آشنایی با George Edward Hughes آشنایی با Hughes آشنایی با جورج ادوارد هیوز

جورج ادوارد هیوز

(1918 – 1994)
همچنین شناخته شده با: هیوز
برابر انگلیک (انگلیسی): George Edward Hughes Hughes

انبازی‌ها:

An Introduction to Modal LogicAn Introduction to Modal Logic
1968
داتار
جورج ادوارد هیوز
داتار
ماکسول جان کرسول
A New Introduction to Modal LogicA New Introduction to Modal Logic
1996
داتار
جورج ادوارد هیوز
داتار
ماکسول جان کرسول