آشنایی با Cresswell آشنایی با Maxwell John Cresswell آشنایی با ماکسول جان کرسول

ماکسول جان کرسول

(1939 – present)
همچنین شناخته شده با: کرسول
برابر انگلیک (انگلیسی): Cresswell Maxwell John Cresswell

انبازی‌ها:

An Introduction to Modal LogicAn Introduction to Modal Logic
1968
داتار
جورج ادوارد هیوز
داتار
ماکسول جان کرسول
A New Introduction to Modal LogicA New Introduction to Modal Logic
1996
داتار
جورج ادوارد هیوز
داتار
ماکسول جان کرسول