آشنایی با Leopold Löwenheim آشنایی با لئوپارد لونهایم آشنایی با لوونهایم

لئوپارد لونهایم

(1878 – 1957)
همچنین شناخته شده با: لوونهایم
برابر انگلیک (انگلیسی): Leopold Löwenheim

انبازی‌ها:

Über Möglichkeiten im RelativkalkülÜber Möglichkeiten im Relativkalkül
1915
داتار
لئوپارد لونهایم

جستارهای پیونددار نگره‌ی مدل