رده‌ها نبیگ

متاگیتیک درآمدی هم‌روزگار

(1998)
همچنین شناخته شده با: متافیزیک مقدمه‌ای معاصر
برابر انگلیک (انگلیسی): Metaphysics, A Contemporary Introduction

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Michael J. Loux
Michael J. Loux
(1942 – present)