رده‌ها نبیگ

درباره تاشتیگ

(1960)
همچنین شناخته شده با: در باب یقین
برابر انگلیک (انگلیسی): On Certainty

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها