آشنایی با On Denoting چیست؟ آشنایی با در باب دلالت چیست؟ آشنایی با درباره نماردن چیست؟ آشنایی با درباره ی نماردن چیست؟ آشنایی با درباره‌ی نماردن چیست؟

رده‌ها نوشتار

درباره‌ی نماردن

(1905)
همچنین شناخته شده با: در باب دلالت درباره نماردن
برابر انگلیک (انگلیسی): On Denoting

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Bertrand Russell
برتراند راسل
(1872 – 1970)