آشنایی با Philosophical Investigations چیست؟ آشنایی با Philosophische Untersuchungen چیست؟ آشنایی با پژوهشهای فلسفی چیست؟

رده‌ها نبیگ

پژوهشهای فلسفی

(1953)
برابر انگلیک (انگلیسی): Philosophical Investigations

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها