آشنایی با Substructural Logics چیست؟ آشنایی با گویایی زیرساختاری چیست؟ آشنایی با گویایی های زیرساختاری چیست؟ آشنایی با گویایی‌های زیرساختاری چیست؟

تاریخچه و فرگشت

گویایی‌های زیرساختاری

(1990)
برابر انگلیک (انگلیسی): Substructural Logics

نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها گویایی‌های بستگی گویایی ختی