آشنایی با An Introduction to Non-Classical Logic چیست؟ آشنایی با درآمدی به منطق ناکلاسیک چیست؟ آشنایی با درآمدی به گویایی ناکلاسیک چیست؟

رده‌ها نبیگ

درآمدی به گویایی ناکلاسیک

(2008)
همچنین شناخته شده با: درآمدی به منطق ناکلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): An Introduction to Non-Classical Logic

دست‌اندرکاران:

An Introduction to Non-Classical Logic
گراهام پریست
(1948 – present)

ترازبانش‌ها درآمدی به گویایی ناکلاسیک