آشنایی با Principia Mathematica چیست؟ آشنایی با آغاز مزداهی چیست؟ آشنایی با مبادی ریاضیات چیست؟

رده‌ها نبیگ

آغاز مزداهی

(1910 – 1913)
همچنین شناخته شده با: مبادی ریاضیات
برابر انگلیک (انگلیسی): Principia Mathematica

دست‌اندرکاران:

Principia Mathematica
برتراند راسل
(1872 – 1970)