آشنایی با The Mathematical Analysis of Logic چیست؟ آشنایی با تحلیل ریاضیاتی منطق چیست؟ آشنایی با تحلیل ریاضیاتی گویایی چیست؟ آشنایی با واکاوی مزداهیک گویایی چیست؟

رده‌ها نبیگ

واکاوی مزداهیک گویایی

(1847)
همچنین شناخته شده با: تحلیل ریاضیاتی منطق تحلیل ریاضیاتی گویایی
برابر انگلیک (انگلیسی): The Mathematical Analysis of Logic

دست‌اندرکاران:

The Mathematical Analysis of Logic
جورج بول
(1815 – 1864)