رده‌ها نبیگ

واکاوی انگارشیک گویایی

(1847)
همچنین شناخته شده با: تحلیل ریاضیاتی منطق
برابر انگلیک (انگلیسی): The Mathematical Analysis of Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
George Boole
جورج بول
(1815 – 1864)