آشنایی با Charles E. Leiserson آشنایی با چارلز ای لیزرسان

چارلز ای لیزرسان

(1953 – present)
برابر انگلیک (انگلیسی): Charles E. Leiserson

انبازی‌ها:

Introduction to AlgorithmsIntroduction to Algorithms
2009
داتار
کلیفورد استین
داتار
رونالد ریوست
داتار
چارلز ای لیزرسان
داتار
توماس اچ کورمن