آشنایی با Thomas H. Cormen آشنایی با توماس اچ کورمن

توماس اچ کورمن

(1956 – present)
برابر انگلیک (انگلیسی): Thomas H. Cormen

انبازی‌ها:

Introduction to AlgorithmsIntroduction to Algorithms
2009
داتار
کلیفورد استین
داتار
رونالد ریوست
داتار
چارلز ای لیزرسان
داتار
توماس اچ کورمن