آشنایی با Clifford Stein آشنایی با کلیفورد استین

کلیفورد استین

(1965 – present)
برابر انگلیک (انگلیسی): Clifford Stein

انبازی‌ها:

Introduction to AlgorithmsIntroduction to Algorithms
2009
داتار
کلیفورد استین
داتار
رونالد ریوست
داتار
چارلز ای لیزرسان
داتار
توماس اچ کورمن