آشنایی با Tractatus Logico-Philosophicus چیست؟ آشنایی با رساله منطقی-فلسفی چیست؟ آشنایی با وتار گویاییک-فلسفی چیست؟

رده‌ها نبیگ

وتار گویاییک-فلسفی

(1921)
همچنین شناخته شده با: رساله منطقی-فلسفی
برابر انگلیک (انگلیسی): Tractatus Logico-Philosophicus

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها