رده‌ها نبیگ

درآمدی نو به گویایی شونی

(1996)
همچنین شناخته شده با: مقدمه‌ای نو به منطق موجهات
برابر انگلیک (انگلیسی): A New Introduction to Modal Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Maxwell John Cresswell
ماکسول جان کرسول
(1939 – present)

جستارهای پیونددار گویایی شونی