آشنایی با A New Introduction to Modal Logic چیست؟ آشنایی با درآمدی نو به گویایی مدی چیست؟ آشنایی با مقدمه ای نو به منطق موجهات چیست؟ آشنایی با مقدمه‌ای نو به منطق موجهات چیست؟

رده‌ها نبیگ

درآمدی نو به گویایی مدی

(1996)
همچنین شناخته شده با: مقدمه‌ای نو به منطق موجهات
برابر انگلیک (انگلیسی): A New Introduction to Modal Logic

دست‌اندرکاران:

A New Introduction to Modal Logic
ماکسول جان کرسول
(1939 – present)

جستارهای پیونددار گویایی مدی