آشنایی با Ronald Rivest آشنایی با رونالد ریوست

رونالد ریوست

(1947 – present)
برابر انگلیک (انگلیسی): Ronald Rivest

انبازی‌ها:

Introduction to AlgorithmsIntroduction to Algorithms
2009
داتار
کلیفورد استین
داتار
رونالد ریوست
داتار
چارلز ای لیزرسان
داتار
توماس اچ کورمن