رده‌ها نبیگ

قانون‌های اندیشه

همچنین شناخته شده با: قوانین اندیشه
برابر انگلیک (انگلیسی): The Laws of Thought

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
George Boole
جورج بول
(1815 – 1864)