آشنایی با Introduction to Algorithms چیست؟ آشنایی با درآمدی به خوارزمیک ها چیست؟ آشنایی با درآمدی به خوارزمیک‌ها چیست؟ آشنایی با مقدمه ای بر الگوریتم ها چیست؟ آشنایی با مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها چیست؟

رده‌ها کاربر

درآمدی به خوارزمیک‌ها

(2009)
همچنین شناخته شده با: مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها
برابر انگلیک (انگلیسی): Introduction to Algorithms

دست‌اندرکاران:

Introduction to Algorithms
کلیفورد استین
(1965 – present)
Introduction to Algorithms
رونالد ریوست
(1947 – present)
Introduction to Algorithms
چارلز ای لیزرسان
(1953 – present)
Introduction to Algorithms
توماس اچ کورمن
(1956 – present)