رده‌ها نبیگ

درآمدی به گویایی شونی

(1968)
همچنین شناخته شده با: مقدمه‌ای به منطق موجهات
برابر انگلیک (انگلیسی): An Introduction to Modal Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Maxwell John Cresswell
ماکسول جان کرسول
(1939 – present)

جستارهای پیونددار گویایی شونی