انگارش/انگارش
Mathematics
رازوَری
mysticism
راستی پوچ
vacuous truth
راستینی
truth
راست‌جست‌گروی
verificationism
راسل
Russell
راسلی
Russellian
راهب
monk
راهبر
admin
راهکاری برای پرسمان برگزینش برای سامانه‌های S2 و S4 لوئیس (1941)
A Solution of the Decision Problem for the Lewis systems S2 and S4, with an Application to Topology
رایانش
computing
رایه‌ی یکم
first order
رخگاه کریایی
functional interface
رشته
sequent
رفتارگرایی
behaviorism
رنه دکارت
René Descartes
رهام اشه (1955 – present)
Raham Asha
روزنامه‌نگاری
journalism
روزی
someday
روشنگری
Explication
روشنگری سنجشگرانه فلسفه لایبنیتس (1900)
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
رویکرد
approach
وتار گویاییک-فرزانگیک (1921)
Tractatus Logico-Philosophicus
پیوند پیامد
consequence relation