دستور بایستگی
Necessitation rule
هلند
Netherlands
نیو یورک
New York
نیویورک تایمز
New York Times
نیوزیلند
New Zealand
نیکیتا
Nikita
ناگزاره‌ای
Non-propositional
کره شمالی
North Korea
زاستارگرایی
naturalism
چیستی
nature of
اینهمانی بایسته
necessary identity
neocolonialism
neocolonialism
neologism
neologism
neopositivism
neopositivism
هفته‌ی آینده
next week
nihilism
nihilism
nominalism
nominalism
non-cognitivism
non-cognitivism
نااستنشی
non-extensional
دیسه‌ای نشده
non-formalized
ناهنجار
non-normal
nonreductionism
nonreductionism
ناساده
nonsimple
شماره‌ها
numerals