انگاره‌ی پیوستار
Continuum hypothesis
دیسول بسته
closed formula
فتاد پژوهی
case study
فرازبان
metalanguage
فرانسه
France
فرزانگی
philosophy
فرزانگی
Philosophy
فرزانگی انگارشی
Philosophy of Mathematics
فرزانگی زبان
Philosophy of Language
فرزانگی زبان هرروزه
Ordinary language philosophy
فرزانگی هگل
Hegel's philosophy
فرهنگ فرزاد (2022)
Farhang-e Farzad
فرگه-لوکاشویچ
Frege-Łukasiewicz
فرگه‌
Frege
فرگه‌ای
Fregean
فلسفه‌ی زبان
Philosophy of language
فلوریدا
Florida
پیتاگوریان
Pythagoreanism