بازبرد
reference
بازتابی
reflexive
بازنمایش و خردورزی دانایی
Knowledge Representation and Reasoning
باز‌هازش به یاوه
Reductio ad absurdum
بالشگر
developer
Farzad Bathaei
Farzad Bathaei
باهمشماری
syllogism
بدرود
farewell
برآختی
alethic
براوئری
Brouwerian
براون
Brown
بریزبن
Brisbane
بزرگترین شماره‌ی نخستین
the greatest prime
بزرگمهر لقمان
Bozorgmehr Loghman
بستار هرگانی
Universal Closure
بسته
parcel
بستگی‌دار
pertaining
بست‌سلر
Bestseller
بغداد
Baghdad
بلندی
height
بلژیک
Belgium
بنداشت D
Modal Axiom D
بنداشت K
Modal Axiom K
بنداشت T
Modal Axiom T
بنداشت اسکفت
Principle of Explosion
بنداشت اُستَنِشیگی
Axiom of Extensionality
بنداشت بنیاد
Axiom of Foundation
بنداشت جایگزینی
Axiom of Replacement
بنداشت جداسازی
Axiom schema of separation
بنداشت ناپادگویی
Law of noncontradiction
بنداشت همدلی
principle of charity
بنداشت هنگرد توانی
Axiom of the power set
بنداشت چرایی بسنده
Principle of sufficient reason
بنداشت گزینش
Axiom of choice
بنداشت یکایش
Axiom of the union
بنداشتش
axiomatization
بنداشتش هیتینگ
Heyting axiomatization
بنداشتش کلینی
Kleene axiomatization
بندر
port
بنیاد برای انگارش
Foundation for mathematics
بنیادهای انگارشیک
Mathematical foundations
بنیادین‌گرایی
foundationalism
بن‌پار بسته
closed element
بن‌پار همانی
identity element
بهرام
Mars
بوستون
Boston
بولی
boolean
بوندگی افماریک کارکردی رایه‌ی یکم (1949)
The Completeness of the First-Order Functional Calculus
بَردِش پیای
Affirming the consequent
بَوَندَگی
completeness
بَوَندَگی ساختاری
Structural completeness
بَوَندَگی چماریک
Semantic completeness
بُرش درتاهش گویایی R
implication fragment of R
بیدستر
beaver
بیرمنگام
Birmingham
بیشال‌گروی
pluralism
بیل کلینتون
Bill Clinton
هم‌ساختانه
constructively
هم‌ساخت‌های انگارشیک
mathematical constructions
پی‌آیانه
respectively
کنشمندگروی
actualism
گفتمان
debate