آبگون‌شده
molten
آترم‌گروی
determinism
آدینه
Friday
آرتور کانن دویل (1859 – 1930)
Arthur Conan Doyle
آزمایش‌گروی
empiricism
آزندی بر افماریک گزاره‌ای درون‌یافت‌گروی (1933)
An Interpretation of the Intuitionistic Propositional Calculus
آستان کامنده
intentional stance
آشتی‌گرا
pacific
آشکار
apodictic
آفریننده
creator
آموزگاه لویو-ورشو
Lwów–Warsaw School
آموزگاهی
classical
آنجلا
Angela
آوین-نگریک
proof-theoretic
آوین‌ناپذیر
undemonstrated
آپارش درتاهش
implication operation
آپارش درون
interior operation
آپارش‌گروی
operationalism
آپارگر بستار
closure operation
آگاهشی
declarative
واپسین روز
last day