چارلز داروین (1809 – 1882)
Charles Darwin
چامسکی‌
Chomsky
چامسکی‌ای
Chomskyan
چاپخش دانشگاه کمبریج
Cambridge University Press
چرخه‌ی بیهوده
vicious circle
چماریک جهان‌های شدنی
possible worlds semantics
چند ارزشی
many-valued
چندپهلویی
ambiguousness
چندی‌نگذارده
unquantified
چندی‌گر
quantifier
چهارشنبه
Wednesday
چک
Czech
چیستی
nature of
چینش
disposal