هابز
Hobbes
هاگرد دیسول بارکن
converse of Barcan formula
هاگرد دیسول بوریدان
converse of Buridan formula
هاگردش
conversion
هایدگر (1889 – 1976)
Martin Heidegger
هرروز
everyday
هرگانی
universal
هستی
Existence
هستیال‌گروی
Existansialism
هفته‌ی آینده
next week
هفته‌ی گذشته
last week
هلند
Netherlands
همامون
symmetric
همبایستی آگاهشی
Indicative conditional
همخلیدگی
subalternation
همه‌روان‌گرایی
panpsychism
هموگشی
equational
هم‌ساختانه
constructively
هم‌ساختی
constructive
هم‌ساخت‌های انگارشیک
mathematical constructions
هندایشی پیشینی
synthetic apriori
هنگرد ویژگی‌های نیم‌جاره
semilattice property set
هنگرد پاررایه
partially ordered set
هوش برساخته
Artificial intelligence
هیجان‌انگیز
thrilling
هیوم
Hume